ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

 

مدیر قطب : دکتر صلاح کوچک زاده 

 

این قطب علمی بر اساس پیشنهاد و برنامه ریزی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران با عنوان قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی به  شکل اصولی به تصویب رسید و اکنون در چهارمین دوره فعالیت خود به سر می برد.

شماره تماس 026 کد استان البرز :32241119