بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی

 

مدیر قطب :دکتر محمد مرادی شهربابک

 

آدرس وب سایت:  http://can.ut.ac.ir/ceas/

ایجاد یک ترکیب نژادی چند قلوزا و بی(کم) دنبه، مطالعه و شناسایی نحوه توارث صفات مهم اقتصادی ،  به ویژه دنبه در گوسفندان ایرانی، مطالعه و شناسایی برخی از نشانگرهای(Markers) موثر بر تغییرات چربی لاشه و دنبه و باروری، دستیابی به روش های مناسب تغذیه ای و پرورشی جهت بهبود کمیت و کیفیت لاشه،مشخص نمودن روش های فیزیولوژیکی موثر بر بهبود کمیت و کیفیت لاشه،تعیین روش های مناسب جهت کاهش وزن دنبه و بهبود در کیفیت لاشه از طریق انتخاب داخل نژادی،مطالعه استفاده از روش آمیخته گیری جهت بهبود کمیت و کیفیت لاشه و تغییر راندمان تولید مثل

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32248082