بهینه سازی مصرف انرژی درمکانیزاسیون کشاورزی بهینه سازی مصرف انرژی درمکانیزاسیون کشاورزی

 

مدیر قطب :دکتر شاهین رفیعی 

 

 از مهمترین اهدف این قطب علمی دستیابی به مدل مناسب مصرف بهینه انرژی در تولید محصولات، طراحی بهینه ماشین‌ها و ادوات مهم کشاورزی با نگرش کاهش مصرف انرژی و بررسی و ارزیابی مدیریت مبتنی بر شاخص‌های کشاورزی دقیق بر میزان مصرف انرژی می باشد.

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32801011