تولیدات گلخانه ای تولیدات گلخانه ای

 

مدیر قطب :دکتر روح انگیز نادری 

 

مهمترین هدف قطب علمی تولیدات گلخانه ای تولید محصولات گلخانه ای ارگانیک با کیفیت مطلوب می باشد.

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32248721