دکترغلامرضا زهتابیان  

 

 معاون پژوهش وفناوری پردیس 

 

 

 

 

     

     

دکترحسین موسی زاده 

 

رئیس اداره پژوهش هایبنیادی وکاربردی