مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی

 

مدیر قطب : دکتر سعید یزدانی 

 

از اهداف اصلی الف) طراحی و تدوین استراتژی نوین برای توسعه بخش کشاورزی ومنابع طبیعی کشورب) ظرفیت سازی نیروی انسانی از اهداف پژوهشی: ایجاد بستر لازم برای جهت دهی به تحقیقات کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و جهت دهی به تحقیقات کشاورزی در سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی در مقیاس ملی و برقراری ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی با

شماره تماس 026 کد استان البرز :32244429