نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

                                           

 

 

 

                                                                دکترمحمدرضا نقوی  

 

 معاون پژوهش وفناوری پردیس 

 

 

 

 

     

     

دکترحسین موسی زاده 

 

رئیس اداره پژوهش هایبنیادی وکاربردی