اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

مهلت ثبت اطلاعات در سامانه RTIS

بدینوسیله تقویم ثبت و بررسی عملکرد پژوهشی سال 1393 اعضای محترم هیات علمی طبق جدول ذیل اعلام می شود. خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به نحو احسن به اطلاع اعضای محترم هیات علمی آن پردیس/ دانشکده/ مرکز تحقیقاتی رسانده شود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به مواردی که توسط کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه قابل بررسی می باشد می باید پس از ورود اطلاعات به سامانه از طریق آن معاونت محترم تا مهلت تعیین شده به این اداره کل ارسال شود.

شایان ذکر است که مهلت های تعیین شده قابل تمدید نمی باشند.

موضوع

مهلت تعیین شده

ثبت توسط عضو هیات علمی

30/11/1394

بررسی و امتیاز دهی عملکرد ثبت شده توسط کارشناس گرنت واحد

31/01/1395

بررسی و نظارت موارد امتیاز دهی شده توسط دبیران کمیسیون های تخصصی

15/02/1395

تهیه گزارش نهایی گرنت سال 1395 اعضای هیات علمی

30/02/1395