فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی میوه های معتدله فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی میوه های معتدله

 

مدیر قطب :دکتر مصباح بابالار

 

مهمترین اهداف این قطب عبارتند از: الف: انجام تحقیقات بنیادی در مورد درختان میوه،ب: انجام تحقیقات کاربردی در مورد  میوه های معتدله،ج: کاهش مشکلات تولید میوه،ه: معرفی استانداردها برای یک محصول مناسب،و: حفظ و نگهداری کیفیت پس از برداشت،ز: امنیت تولید داخلی میوه،ح: کمک به تولید میوه صادراتی،ط: تلاش در جهت تولید ارقام پایه و پیوندک برای درختان میوه معتدله

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32248721