الاسيت ببليشر الاسيت ببليشر

Return to Full Page

آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS

آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS تا 15 اردیبهشت سال جاری می باشد و بعد از اتمام مهلت مذکور سیستم بسته شده و افرایش اعتبار صورت نمی گیرد.