دکترغلامرضا زهتابیان  

 

 معاون پژوهش وفناوری پردیس 

 

 

     

   

دکتر مقداد جورغلامی

 

رئیس اداره پژوهش هایبنیادی و کاربردی پردیس

 

 

 

دکتر حسن خسروی 

دبیر همایش ها و نشست های علمی و بین المللی پردیس