موسسات تحقیقاتی پردیس/کشاورزی ومنابع طبیعی موسسات تحقیقاتی پردیس/کشاورزی ومنابع طبیعی

نام موسسه  رییس تلفن آدرس سایت موسسه
موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دکتر بابک متشرع زاده 32800100 http://utcan.ut.ac.ir/wseri/
موسسه پژوهشی بیمه و ریسک دکتر ایرج صالح 32244429  
موسسه پژوهشی بهینه سازی انرژی در کشاورزی  دکتر محمد شریفی 32801011  
موسسه پژوهشی تحقیقاتی خشکسالی دکتر نوذر قهرمان 32241119  
موسسه پژوهشی ترسیب کربن دکتر حسین آذرنیوند 32249313  
موسسه پژوهشی سیل دکتر شهرام خلیفی سیگارودی 32249313  
موسسه پژوهشی ماشین های صنایع غذایی دکتر مرتضی آغباشلو 32801011  
موسسه پژوهشی مرتعداری دکتر حسین ارزانی 32801011  
موسسه پژوهشی هیدرویونیک و تولیدات گلخانه ای دکتر مجتبی دلشاد  32248721  
موسسه پژوهشی توسعه تعاون دکتر خلیل کلانتری 32206824  
موسسه تحقیقات آب های زیرزمینی دکتر مجید خیاط خلقی 32241119  
موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دکتر رضا طلایی حسنلویی 32818705  
موسسه تحقیقات حفظ، نگهداری و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی گیاهان زراعی دکتر عبدالهادی حسین زاده 32227412  
موسسه  پژوهشی تغییرات محیطی و توسعه دکتر قوام الدین زاهدی امیری 32249312