نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS

آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS


آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS تا 15 اردیبهشت سال جاری می باشد و بعد از اتمام مهلت مذکور سیستم بسته شده و افرایش اعتبار صورت نمی گیرد.