نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استخراج و خالص سازی پروتئین نخود و خلر ، اصلاح شیمیایی آنها با OSA و کاربرد آنها به عنوان عوامل کارکردی در فرآورده های غذایی(دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی)

استخراج و خالص سازی پروتئین نخود و خلر ، اصلاح شیمیایی آنها با OSA و کاربرد آنها به عنوان عوامل کارکردی در فرآورده های غذایی(دکتر محمدعلی ابراهیم زاده موسوی)