نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت علاقه‌مند به همکاری با دانشکدگان هستم و می خواهم از تخصص دانشگاه برای حل مشکلم یا برای تعریف پروژه های شرکت کمک بگیرم.

شرکت علاقه‌مند به همکاری با دانشکدگان هستم و می خواهم از تخصص دانشگاه برای حل مشکلم یا برای تعریف پروژه های شرکت کمک بگیرم.