کمیته اخلاق               

 

  

 

      

واحدهای زیر مجموعه معاونت واحدهای زیر مجموعه معاونت

فرمها فرمها

 

گزارش های پژوهشی گزارش های پژوهشی

 

نشریه های تخصصی نشریه های تخصصی

Bioprocess Engineering مهندسی بیوسیستم کشاورزی علوم باغبانی ایران تحقیقات اقتصاد وتوسعه ایران جنگل و فراورده های چوب مرتع و آبخیزداری تحقیقات آب و خاک علوم دامی ایران Desert کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی شیلات گیاهان زراعی ایران محیط زیست طبیعی دانش گیاهپزشکی

ریزنکته های کارگاه دانش بنیان و بنیادملی نخبگان ریزنکته های کارگاه دانش بنیان و بنیادملی نخبگان

 

 

 

استاد سرآمد استاد سرآمد

 

طرح های پیشین طرح های پیشین

 

گردش کار برخی امور پژوهشی گردش کار برخی امور پژوهشی

 

          

موسسات تحقیقاتی موسسات تحقیقاتی

 

           

  • موسسه پژوهشی بیمه و ریسک
  • موسسه تحقیقات آب های زیرزمینی
  • موسسه پژوهشی حکمرانی منابع طبیعی
  • موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک
  • موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

                 

دوره های تحقیقاتی پسادکتری دوره های تحقیقاتی پسادکتری

عرصه های پژوهشی پردیس عرصه های پژوهشی پردیس