نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت علف‌های هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم

مدیریت علف‌های هرز و گیاهان مهاجم در شرایط تغییر اقلیم


 

مدیر قطب علمی : آقای دکتر حسن علیزاده

 

--جناب آقای دکتر حسن علیزاده - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر حمید رحیمیان مشهدی - عضو محترم هیات علمی بازنشسته گروه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر مصطفی اویسی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
--جناب آقای دکتر محمدرضا جهانسوز - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر اسکندر زند
--جناب آقای دکتر محمد علی باغستانی
--جناب آقای دکتر جعفر اصغری

شماره تماس 026 کد استان البرز :32800100