نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت عوامل کاهش دهنده عملکرد پایدار حبوبات تحت شرایط کم آبی

مدیریت عوامل کاهش دهنده عملکرد پایدار حبوبات تحت شرایط کم آبی


 

مدیر قطب علمی : آقای دکتر  ناصر مجنون حسینی 

اعضای هسته مرکزی:

--جناب آقای دکتر رضا معالی امیری - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر علیرضا طالعی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر ناصر مجنون حسینی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر سیدعلی پیغمبری - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر علیرضا عباسی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر علی احمدی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر محمدرضا بی همتا - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر حسن صباغ پور

شماره تماس 026 کد استان البرز32227412