نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش

هفته پژوهش

 

 

 شمای تمام نما از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بزرگترین و کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

 

 

 دستاورد پژوهشی 1: ساخت دستگاه لایروب یار بصیر