نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

نام  نام خانوادگی عکس  تلفن مستقیم-داخلی- پست الکترونیکی پست سازمانی  شرح وظایف
فاطمه  رسائی

 

32241608-548

 

rasaei@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور پژوهشی 

 امور پژوهشی

    مشروح وظایف   

زهرا رحیمی

 

 

32241608-232

zhrahimi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

امور گرنت

مشروح وظایف

مهدی بابالو 

32241608-233

mbabaloo@ut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

 امور کاربردی

مشروح وظایف

عباس آهنگران 

 

 

32241608-202

aahangaran@ut.ac.ir

کاردان پژوهشی

 امور دفتری 

مشروح وظایف

مریم   فرهنگی

 

 

32241608-202

m.farhangi@ut.ac.ir

کارشناس پژوهشی

 امور پژوهشی

مشروح وظایف

حمید  صوفی

 

32241608-233

soofi@ut.ac.ir

 

 

کارشناس سفارش و تأمین تجهیزات  امور تجهیزات