نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش طرح کاربردی (دکتر زاغری)

گزارش طرح کاربردی (دکتر زاغری)

مجری طرح کاربردی: آقای دکتر مجتبی زاغری استاد محترم گروه علوم دامی دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی

محل اجرای طرح: پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران