اداره پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه

 

اداره پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه

 

 

 زیر نظر معاونت پژوهش وفناوری پردیس اداره می شـود. اعم فعالیت ها و وظایف این اداره به شرح ذیل می پردازد:

 برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

 پشتیبانی امور مربوط به طرح های نوع ششم (پایان نامه های تحصیلی)،

 نظارت و برنامه ریزی بر کلیه امور پژوهشی کاربردی (قراردادهای برون دانشگاهی)،

 نظارت و برنامه ریزی بر کلیه امور پژوهشی بین دانشگاهی، مستمر و ملی

 انجام برخی از امور مربوط به فرصت های مطالعاتی، مسافرتهـای خـارج از کشـور (شـرکت در کنگـره هـای اعضـای محترم هیات علمی و دانشجویان)،

 انجام کلیه امور مربوط به قطب های علمی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی شامل هماهنگی، نظارت و راهبری،

 برقراری ارتباط بین معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده های پردیس،

 انجام کلیه امور مربوط به محاسبه امتیاز و اعطای اعتبار ویژه(گرنت)،

 انجام کلیه امور مربوط به هزینه کرد از محل اعتبار گرنت اعضای هیات علمی پردیس،

 هماهنگی و برگزاری شوراهای مختلف اعم از پژوهشی، قطب های علمی ، مدیران حوزه پژوهشی و...

 انجام امور مربوط به تشویق مقالات

  انجام امور مربوط به تالیف و ترجمه کتاب

 برگزاری هر ساله جشنواره پژوهش پردیس

 انجام کلیه امور مربوط به پردیس جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

 تهیه و تنظیم گزارش ساالنه پژوهشی پردیس (پژوهشنامه)

 ارائه آمار و اطالعات از شاخص های پژوهشی پردیس

 پیگیری امور مربوط به پژوهانه دانشجویان مقطع دکتری

 انجام امور مربوط به برنامه جامع تحقیقات اعضای هیات علمی

 انجام امور مربوط به طرح های محوری پردیس

 انجام امور مربوط به اختراع واکتشاف و...

 انجام امور مربوط به پرداخت هزینه حق ماموریت اعضای هیات علمی و شرکت در کنفرانس بـین المللـی دانشـجویان تحصیلات تکمیلی

 انجام امور مربوط به استعدادهای درخشان و بنیاد نخبه گان

 برگزاری جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی 

 اجرای کنفرانس هایی که پردیس بطور غیر متمرکز برگزار می نماید.