نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب علمی گیاهان دارویی

قطب علمی گیاهان دارویی


مدیر قطب:  آقای دکتر منصور امیدی 

اعضای هسته مرکزی قطب:

--جناب آقای دکتر مجید شکرپور - عضو محترم هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جهت استحضار
--جناب آقا دکتر محمدرضا نقوی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--سر کار خانم دکتر وحیده ناظری جونقانی - عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
--جناب آقای دکتر هوشنگ علیزاده - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--جناب آقای دکتر نقدی بادی
--جناب آقای دکتر منصور امیدی - عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
--سر کار خانم دکتر لیلا تبریزی رائینی - عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی