نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

مدیریت


 

 

 

 

آقای دکتر کامبیز پورطهماسی

معاون پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

تلفن: 32241608-026

پست الکترونیکی: pourtahmasi@ut.ac.ir


صفحه شخصی :

 https://profile.ut.ac.ir/~pourtahmasi

 

 

 

آقای دکتر امیررضا عابد علم دوست

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه دانشکدگان

 

عضوهیات علمی  گروه  شیلات 


تلفن: 32241608-026


پست الکترونیکی: amirabed@ut.ac.ir
صفحه شخصی :

 https://rtis2.ut.ac.ir/cv/amirabed