نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


 • اداره فعالیت های پژوهشی ونظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی پردیس؛
 • ایجاد ارتباط با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی پردیس و مبادله خدمات علمی؛
 • نظارت برحسن انجام کلیه ضوابط مربوط به امور مالی پژوهشی پردیس بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه؛
 • همکاری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی؛
 • نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای تحقیقاتی پردیس با سایر موسسات در چارچوب مقررات دانشگاه؛
 • بررسی و تایید ماموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی؛
 • تلاش در جهت ارتقای شاخص های پژوهشی پردیس بر اساس شاخص های پژوهشی دانشگاه (نظیر تعداد مقالات بین المللی، ارتباط با صنعت و نظایر آن)؛
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارات پژوهشی پردیس؛
 • نظارت بر مراکز زیر مجموعه و موسسات تحقیقاتی پردیس؛
 • نظارت بر عملکرد قطب های علمی پردیس؛
 • نظارت بر عملکرد نشریات تخصصی پردیس؛
 • ارزیابی عملکرد پژوهشی پردیس و ارائه گزارش به شورای پردیس.

 

نمودار سازمانی: