نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

نام  نام خانوادگی( به ترتبب حروف الفبا)   تلفن مستقیم-داخلی پست سازمانی  آدرس پست الکترونیکی
عباس آهنگران 

 

 

 

 

 

 

 

32241608-202 کمک کارشناس سمعی بصری aahangaran@ut.ac.ir
مهدی بابالو 32241608-233 کارشناس طرح های کاربردی mbabaloo@ut.ac.ir
زهرا رحیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32241608-232 کارشناس پژوهشی zhrahimi@ut.ac.ir
فاطمه  رسائی  32241608-548 کارشناس فرابری داده ها rasaei@ut.ac.ir
بهروز  مسلمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32241608-536 کارشناس حسابداری moslemi@ut.ac.ir