دکتر کامبیز پورطهماسی

 

 معاون پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 

     

   

دکتر افشین دانه کار

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس