دکتر کامبیز پورطهماسی

معاون پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

تلفن: 32241608-026

پست الکترونیکی: pourtahmasi@ut.ac.ir


صفحه شخصی :

 https://profile.ut.ac.ir/~pourtahmasi

 

 

 

دکتر افشین دانه کار

 

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه پردیس


استاد گروه  محیط زیست


تلفن: 32241608-026


پست الکترونیکی: danehkar@ut.ac.ir
صفحه شخصی :

 https://profile.ut.ac.ir/~danehkar