نام  نام خانوادگی عکس  تلفن مستقیم-داخلی- پست الکترونیکی پست سازمانی  شرح وظایف
فاطمه  رسائی

 

32241608-548

 

rasaei@ut.ac.ir

کارشناس مسئول امور پژوهش های کاربردی

 امور پژوهشی

  شرح وظایف   

عباس آهنگران 

 

 

32241608-202

aahangaran@ut.ac.ir

کاردان پژوهشی

 امور دفتری 

شرح وظایف

مریم   فرهنگی

 

 

32241608-202

m.farhangi@ut.ac.ir

کارشناس پژوهشی

 امور پژوهشی

شرح وظایف

حمید  صوفی

 

32241608-233

soofi@ut.ac.ir

 

 

کارشناس سفارش و تأمین تجهیزات 

امور تجهیزات

شرح وظایف