شماره تلفن: 02632241608  تلفن داخلی: 202-233-232-548

شماره فکس: 02632241608

آدرس: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران  کدپستی: 77871-31587 صندوق پستی:4111

ایمیل:research.utcan@ut.ac.ir

 

 

 

تماس با ما
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.