موسسات تحقیقاتی پردیس/کشاورزی ومنابع طبیعی

نام موسسه  رییس تلفن آدرس سایت موسسه
موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دکتر حامد ابراهیمیان طالشی 32800100 http://utcan.ut.ac.ir/wseri/
موسسه پژوهشی بیمه و ریسک دکتر ایرج صالح 32244429  
موسسه پژوهشی حکمرانی منابع طبیعی  دکتر مهدی قربانی 32801011  
موسسه تحقیقات آب های زیرزمینی دکتر مجید خیاط خلقی 32241119  
موسسه پژوهشی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دکتر احمد عاشوری 32818705